Inspectoratul Scolar Judetean

Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ

Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare

Telefon contact Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare (ISJ Satu-Mare): Ca urmare a solicitarilor repetate sosite din partea cadrelor didactice dar si din partea partintilor din judetul Satu-Mare referitoare la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare echipa TelefonContact.Online vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele informatii despre ISJ Satu-Mare (Inspectoratul Scolar Judetean) :

 • Adresa ISJ Satu-Mare
 • Adresa de email ISJ Satu-Mare – Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
 • Telefon contact Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare (ISJ Satu-Mare)
 • Program de lucru ISJ Satu-Mare

 
 


 

Telefon Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare (ISJ Satu-Mare)

Telefon Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare: Inspectoratele şcolare judeţene impreuna cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, se organizează la nivel județean și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul învățământului preuniversitar.

Își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii Educației, a Statutului personalului didactic, a hotărârilor și ordonanțelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii Educației, precum și a ordinelo/precizărilor elaborate de Ministerul Educației.

 
 


Inspectoratul Școlar Județean Satu-Mare se constituie ca o organizatie complexă și modernă, care își propune să dezvolte la nivelul județului un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv.

În contextul priorităților prevăzute în documentele strategice europene și a realizării obiectivelor sistemului de învățământ românesc, echipa Inspectoratului Școlar Județean Cluj își propune să contribuie prin acțiunile sale la:

 • creșterea calității actului managenrial la nivelul unităților școlare;
 • realizarea unui demers educațional de calitate pentru obținerea performanțelor școlare;
 • asigurarea egalității de șanse;
 • realizarea unor parteneriate eficiente cu impact asupra procesului educațional.

Inspectoratul şcolar Satu-Mare controlează, monitorizează şi evaluează implementarea curriculumului naţional, în fiecare unitate de învăţământ, în condiţiile aplicării planurilor – cadru de învăţământ, atât pentru învăţământul obligatoriu, cât şi pentru învăţământul liceal, profesional şi postliceal.

Telefon contact Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

Asadar, ce modalitati de contact exista pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare sau ISJ ?

 
 


Indiferent ca aveti nevoie de informatii suplimentare despre diverse actiuni pe care intentionati sa le efectuati in cadrul Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare sau sa faceti o sesizare/reclamatie, puteti utiliza modalitatea de contact afisata mai jos pentru ISJ Satu-Mare

 
 

 • Program de lucru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare / ISJ Satu-Mare: Programul de lucru este in curs de actualizare
 • Adresa Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare: Judetul Satu-Mare
 • Telefon contact Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare: https://www.satmar.ro
 • Adresa de email ISJ Satu-Mare: isjsm@satmar.ro
 • Adresa website: https://www.satmar.ro

 
 

Legea educatiei – Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ

Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ: Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.

ART. 2 – Legea Educatiei – Telefon ISJ Satu-Mare

(1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.

(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.

(3) Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

(4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.

(5) Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

(6) Drepturile prevăzute la alin. (4) sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, minorilor străini şi minorilor apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii.

(7) În România învăţământul constituie prioritate naţională.

ART. 3 – Legea Educatiei – Telefon ISJ Satu-Mare

Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt:

 1. a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
 2. b) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;
 3. c) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;
 4. d) principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
 5. e) principiul descentralizării – în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces;
 6. f) principiul răspunderii publice – în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor;
 7. g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului intercultural;
 8. h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român;
 9. i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
 10. j) principiul asigurării egalităţii de şanse;
 11. k) principiul autonomiei universitare – Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ;
 12. l) principiul libertăţii academice;
 13. m) principiul transparenţei – concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
 14. n) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;
 15. o) principiul incluziunii sociale;
 16. p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
 17. q) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor;
 18. r) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive;
 19. s) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut;
 20. t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;
 21. u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ.

ART. 4 – Legea Educatiei – ISJ Satu-Mare

Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:

 1. a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;
 2. b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;
 3. c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;
 4. d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;
 5. e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 6. f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

ART. 5 – Legea educatiei Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

(1) În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi – Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ.

(2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispoziţiile prezentei legi care vizează evaluările naţionale de la finalul învăţământului gimnazial sau liceal se aplică începând cu promoţia aflată în primul an al învăţământului gimnazial, respectiv liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a completării.

ART. 6 – Legea educatiei

(1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului*).

(3) Conţinutul şi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului**), iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

#CIN

    *) A se vedea Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar – Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ.

Sursa: Legea Educatiei Nationale

Ce alte numere de contact prin telefon pot obtine de pe acest website?

Telefon contact Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare – ISJ Satu-Mare In cadrul platformei de contact telefonic telefoncontact.online veti obtine o sumedenie de numere de telefon ale celor mari furnizori de servicii precum: firme de curierat, furnizori energie electrica, cele mai importante magazine online din Romania, Tipografii, Firme de constructii, furnizori energie si gaze, contact emag furnizori apa sau servicii online. Telefon contact Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare – ISJ Satu-Mare

Autor Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ
Telefon Inspectorat Scolar Judetean Satu-Mare – ISJ este redactat de autorul:

Ioana Stan este un redactor cu o experiență vastă în crearea de conținut de calitate pentru diverse platforme online. Ea își desfășoară activitatea cu pasiune și dedicare, fiind mereu preocupată de a oferi cititorilor informații relevante și utile. Cu o abilitate remarcabilă de a-și adapta stilul de scriere în funcție de tematica abordată, Ioana reușește să ofere o perspectivă proaspătă și originală asupra subiectelor tratate.

Ce parere ai despre acest articol? Lasa un comentariu mai jos

Publica un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Telefoane contact

Alte metode de contact telefonic

Firme curierat

Cargus Ship & Go Vrancea – Focșani, Adjud, Panciu, Mărășești, Odobești. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Vrancea. O Modalitate Modernă și...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Vaslui – Barlad, Husi, Negresti. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Vaslui. O Modalitate Modernă și Eficientă de...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Sibiu – Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Dumbrăveni. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Sibiu. O Modalitate Modernă și...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Suceava – Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Suceava. O Modalitate...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Gorj – Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Tismana, Novaci. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Gorj. O Modalitate Modernă...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Teleorman – Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Videle, Zimnicea. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Teleorman. O...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Harghita – Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Toplița, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Harghita. O...

Firme curierat

Cargus Ship & Go Timiș – Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Făget. Adresa locatii, program, locker. Cargus Ship & Go Timiș. O Modalitate Modernă...